төмөрлөгийн үйлдвэрийг герман улсад үйлдвэрлээгүй байна