нүүрсний уурхайн материалыг удирдах эрчим хүчний цэг