нүүрсний уурхайн талаархи эрчим хүчний цэгийн загвар