зэсийн нөөцөд тулгуурласан зэсийн нөөцийг улсаар нь харьцуулсан