үйлдвэрлэгч нь жилийн борлуулалтыг жил тутамд хувиар илэрхийлдэг