түүхий ургамлын гепатит b-ийн бэлдмэлийн бэлдмэлийн бэлдмэл