энэтхэгийн үйлдвэрлэлийн технологийн талаархи бодит асуулт