бордоо үйлдвэрлэх үйл явцын статистикийн үйл явцын хяналт